FAQ

Ansökan ska innehålla

Av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter framgår vad en ansökan om tillstånd ska innehålla.

Avgifter

Avgiften för prövning av en ansökan om tillstånd och godkännande av bolagsordning/stadgar är 65 000 kronor.

Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift på 30 000 kronor.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften är betald. I realiteten är handläggningstiden därför ofta längre än 90 dagar då kompletteringar till ansökan måste göras.

Övrig information

Företag som beviljats tillstånd står under FI:s och Konsumentverkets tillsyn.

Konsumentkreditinstitut som beviljats tillstånd ska skriftligen underrätta Finansinspektionen när verksamheten påbörjats.

Konsumentkreditinstitut ska rapportera uppgifter till FI kvartalsvis.
Företag får endast efter tillstånd från FI inrätta filial i ett annat land.